Regulamin

a-z-n-iv-wzor11

.

.

Regulamin Konkursu Wiedzy o Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

„Antypody znane – nieznane” w roku szkolnym 2014/2015

.

1. Informacja o organizatorach Konkurs Wiedzy o Australii, Nowej Zelandii i Oceanii „Antypody znane – nieznane”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez ogólnopolskie Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (Australia, New Zealand and Oceania Research Association). Przedsięwzięcie realizowane jest przy stałej współpracy z ambasadą Australii w Polsce oraz Ambasadą Nowej Zelandii w Polsce oraz w tym roku Ambasadą Vanuatu w Brukseli.

Organizatorzy rokrocznie występują o objęcie danej edycji Konkursu patronatem instytucji związanych z edukacją i kulturą.

.

2. Komitet Organizacyjny dr hab. Jan Lencznarowicz – konsultant naukowy konkursu dr Dariusz Zdziech – konsultant naukowy konkursu mgr Dorota Rajca – sekretarz naukowy konkursu

.

3. Kontakt e-mail: antypody.konkurs@gmail.com – na niniejszy adres elektroniczny należy wysyłać wypełnione karty zgłoszeniowe oraz kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

.

Adres, na który tradycyjną drogą pocztową należy przesłać karty testowe po etapie szkolnym wysłany będzie do Szkolnych Opiekunów Konkursu wraz z testami.

dr Dariusz Zdziech – konsultant naukowy konkursu; tel. 503 994 783

mgr Dorota Rajca – sekretarz naukowy konkursu; tel. 605 052 760

.

4. Cele konkursu – popularyzacja rejonu świata potocznie zwanego Antypodami w środowisku małopolskiej młodzieży ponadgimnazjalnej; – poszerzanie znajomości historii, kultury i warunków geograficzno-przyrodniczych Australii, Nowej Zelandii oraz Oceanii wśród uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych; – umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań w dziedzinie geografii, historii, etnografii, kulturoznawstwa; – zachęcenie uczniów do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i naukowych

(Międzynarodowa Konferencja „Vanuatu – 34 lata niepodległości” oraz imprezy towarzyszące).

.

5. Uprawnieni do udziału w konkursie W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Województwa Małopolskiego, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni jako uczestnicy konkursu przez swoich nauczycieli-opiekunów.

.

6. Nagrody Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, dodatkowo laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną zaproszeni na uroczysty obiad, który odbędzie się w towarzystwie naukowców zajmujących się rejonem Australii i Oceanii oraz przedstawicieli Ambasady Australii w Polsce i Ambasady Nowej Zelandii. Laureat pierwszego miejsca zostanie także nagrodzony opublikowaniem swojego eseju konkursowego w czasopiśmie naukowym Antypody.org Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (www.antypody.org).

Dopuszcza się również nagrodzenie publikacją innych uczniów, których eseje wyróżnią się szczególnie wysokim poziomem merytorycznym i językowym.

.

7. Tegoroczny temat przewodni konkursu Temat: Vanuatu – 34 lata niepodległości

W etapie szkolnym będzie sprawdzana ogólna wiedza uczniów o regionie Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, natomiast w etapie finałowym uczniowie będą mieli za zadanie wypełnienie testu oraz napisanie eseju – obie formy związane będą z tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu.

.

8. Etapy konkursu

 szkolny – w macierzystej szkole 7 listopada 2014 r. godz. 9.00

 międzyszkolny (finałowy)- 13 lutego 2015 r. (informacja o miejscu i godzinie etapu międzyszkolnego będzie wysłana do szkół, których uczniowie się do niego zakwalifikują oraz zostanie podana na stronie internetowej www.anzora.org; dojazd na koszt własny).

.

9. Warunki zgłoszenia Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel – opiekun (Szkolny Opiekun Konkursu) do dnia 10 października 2014 r. wysyłając na adres internetowy antypody.konkurs@gmail.com uzupełnioną kartę zgłoszeniową. Karta zgłoszeniowa musi zawierać: nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail, imię i nazwisko Dyrektora Szkoły, imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu oraz jego e-mail, imiona i nazwiska oraz klasę uczniów biorących udział w konkursie (szablon karty zgłoszeniowej zostanie przesłany do szkół, dodatkowo wzór karty można uzyskać wysyłając

email na adres:  antypody.konkurs@gmail.com ).

.

10. Informacje o konkursie dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.anzora.org a także za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnej.

.

11. Przebieg konkursu

Etap szkolny: Uczniowie uzupełniają testy wysłane na adres elektroniczny szkoły przynajmniej na 24 godziny przed wskazanym terminem eliminacji. Testy drukowane są w szkole w liczbie tylu egzemplarzy, ilu uczniów z danej szkoły zgłosiło się do konkursu. Nad prawidłowością przebiegu etapu szkolnego czuwa powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja Konkursowa składająca się z minimum dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 60 minut.

Etap międzyszkolny (finałowy): W etapie tym biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komitet Organizacyjny konkursu. Etap ten składa się z części testowej, trwającej 45 min oraz z części opisowej trwającej 60 minut.

Część opisowa polega na napisaniu eseju na jeden z trzech podanych uczniom tematów związanych z przewodnią problematyką danej edycji konkursu

(w roku szkolnym 2014/2015 jest to: „Vanuatu„).

Pomiędzy pierwszą a drugą częścią etapu międzyszkolnego przewidziana jest 20 minutowa przerwa.

.

12. Harmonogram Konkursu

.

Lp.Zadanie – Termin

1 Zgłoszenia do konkursu do 10 października 2014 r.

.

2 Komitet Organizacyjny przesyła arkusze z zadaniami konkursowymi na adres elektroniczny szkoły 6 listopada 2014 r.

.

3 Etap szkolny 7 listopada 2014 r.

.

4 Ocenianie prac konkursowych przez szkolną komisję 8-21 listopada 2014 r.

.

5 Przesłanie schematu oceniania (tzw. klucza) nauczycielom 8 listopada 2014 r.

.

6 Przekazanie protokołu z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali minimum punktów do Komitetu Organizacyjnego 21 listopada 2014 r.

.

7  Ogłoszenie na stronie internetowej listy uczestników etapu międzyszkolnego i miejsca ich przeprowadzenia. 28 listopada 2014 r.

.

8  Szkoły potwierdzają otrzymanie wiadomości o zakwalifikowaniu uczniów do etapu międzyszkolnego  5 grudnia 2014 r.

.

9 Zabezpieczenie i przechowanie pozostałych prac uczniów etapu szkolnego oraz dokumentów przez Szkolnego Opiekuna Konkursu.do 30 czerwca 2015 r.

.


10 Etap międzyszkolny (finałowy)Miejsce przeprowadzenia będzie podane na stronie internetowej 13 lutego 2015 r.

.


11 Ogłoszenie wyników Konkursu (listy laureatów na stronie internetowej www.anzora.org)  23 marca 2015 r.

.


12 Uroczyste zakończenie KonkursuMarzec/kwiecieńOrganizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie. O wszelkich zmianach Szkolni Opiekunowie Konkursu będą informowani na bieżąco.

.

13. Procedury sprawdzania prac

Etap szkolny Sprawdzenia prac uczniów dokonuje Szkolny Opiekun Konkursu, który przesyła drogą pocztową do Komitetu Organizacyjnego wszystkie prace uczniów najpóźniej do 21 listopada 2014 (decyduje data stempla pocztowego). Klucz do sprawdzania prac zostanie wysłany drogą elektroniczną dzień po zakończeniu etapu szkolnego. Prace przesłane przez Szkolnych Opiekunów Konkursów są weryfikowane przez Komitet Organizacyjny, który przesyła ostateczną decyzję co do uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego. Wysłanie prac przez Szkolnego Opiekuna Konkursu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu.

Etap międzyszkolny Komitet Organizacyjny dokonuje oceny oraz sprawdzenia prac konkursowych w oparciu o schemat punktowania zadań zamkniętych i kryteria oceniania zadań otwartych. By zapewnić jednolitość oceny każdego zadania u wszystkich uczniów, zadania sprawdzane są przez 2-osobowe zespoły. Komitet Organizacyjny w terminie przedstawionym w harmonogramie ogłosi liczbę punktów uzyskanych przez uczniów w etapie międzyszkolnym oraz listę laureatów Konkursu na stronie www.anzora.org Dodatkowo o wynikach etapu międzyszkolnego zostaną poinformowani Szkolni Opiekunowie Konkursu, których uczniowie zostaną laureatami tegoż etapu.

.

14. Zakres wiedzy i umiejętności

Oceania Flora i fauna Oceanii Państwa i ludność Oceanii – znajomość geografii regionu, nazw państw, podziałów politycznych; Współczesne problemy Oceanii – zanikanie kultur rdzennych mieszkańców regionu, problemy ekonomiczne i ekologiczne, pomoc międzynarodowa dla regionu

Sylwetka Bronisława Malinowskiego – polskiego etnografa i badacza kultury ludów Oceanii Nowa Zelandia Flora i fauna Nowej Zelandii Zarys historii Nowej Zelandii, geografia państwa Kultura Maorysów – rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii (pojęcia: Aotearoa, haka, taiaha, moko) Współczesne ikony kultury nowozelandzkiej znane na arenie międzynarodowej m. in. : Janet Frame, Peter Jackson, Vincent Ward, Kiri Te Kanawa, drużyna All Blacks

Problematyka Polonii nowozelandzkiej Australia Flora i fauna Australii Zarys historii Australii, geografia państwa Problemy Aborygenów – rdzennych mieszkańców Australii Najsłynniejsi przedstawiciele australijskiej kultury m.in.: Sidney Nolan, A.B. Banjo Paterson, Patrick White (laureat Literackiej Nagrody Nobla), Peter WeirSłynni Polacy działający w Australii w historii i współczesności: Paweł Edmund Strzelecki, Jerzy Zubrzycki, Jerzy Jarosław Smolicz, Jerzy Toeplitz, Jerzy Domaradzki, Gosia Dobrowolska i inni Problematyka Polonii australijskiej

Vanuatu Flora i fauna Vanuatu Zarys historii Vanuatu, geografia państwa Kultura Ni-Vanuatu – rdzennych mieszkańców Vanuatu

.

15. Proponowana literatura

.

 ABC ŚWIATA. Australia, Oceania, Antarktyda., W. Maik ( red. ), Kurpisz, Poznań 1998

 Antypody. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

 Budrewicz O., Druga strona Księżyca – Przygody na wyspach Pacyfiku, Warszawa 2004,

 Clark M. Historia Australii, Warszawa- Gdańsk 2004

 Dworczyk W., Ginący świat Pacyfiku, Warszawa 1987

 Haltof M. Kino australijskie. O ekranowej konstrukcji Antypodów, Gdańsk 2005

 Lafforgue E. Vanuatu. W krainie ludożerców [w:] Globtroter nr 18 (19) 2008

 Ludy i kultury Australii i Oceanii; Pietraszek E., Kopydłowska- Kaczorowska B (red.), Wrocław 1996

 Malinowski B. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, wstęp i opracowanie G. Kubica, Kraków 2002

 Metge J., Maorysi w Nowej Zelandii, Warszawa 1971

 Olszewski W., Historia Australii, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997

 Państwa świata. Leksykon. T4. Azja, Australia, Oceania., T. Słabczyński (red.), GeoCenter, Warszawa 1994

 Podemska Abt T. Świat tubylców australijskich. Antologia literatury aborygeńskiej, Kraków 2003

 Rzeczpospolita Mitologie Świata – Ludy Oceanii, pod red. Piotra Juszczaka, Warszawa 2008

 Rzeczpospolita Mitologie Świata – Aborygeni Australijscy, pod red. Janiny Stasiszyn, Warszawa 2008

 Spoza Raju – Australia, Tasmania, Nowa Zelandia, pod red. Anny Poniedziałek, Poznań 2001

 Spoza Raju – Vanuatu, Wyspy Salomona, pod red. Anny Poniedziałek, Poznań 2001

 Wielka Encyklopedia PWN, T28, J. Wojnowski (red.),PWN, Warszawa 2005

 Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata – tom 18 Australia i Oceania, Gazeta Wyborcza, Warszawa 2006

 Wiśniowski S., Dzieci Królowej Oceanii, Warszawa 1956

 Wolniewicz J., Vanuatu – czarny archipelag, Warszawa 1983

.

.


regulamin w wersji PDF

antypody-znane-nieznane-regulamin-konkursu

.

.