Statut Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

Poniżej przedstawiamy jednolitą treść statusu Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii.Rozdział I

Postanowienia ogólne

Par. 1

Towarzystwo Naukowe „Australii Nowej Zelandii Oceanii” zwane jest w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem.


Par. 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.


Par. 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym, skupiającym badaczy regionu Australii i Oceanii.


Par. 4

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony.


Par. 5

Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą: „Towarzystwo Naukowe A.NZ.O”.


Par. 6

Towarzystwo używa pieczęci z napisem:

a) „Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii”;
b) „Towarzystwo Naukowe A.NZ.O.”;
c) „Australia, New Zealand and Oceania Research Association”;
d) „A.NZ.O. Research Association”.


Par. 7

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


Par. 8

Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.


Par. 9

Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw towarzystwo może zatrudniać pracowników.


Par. 10

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzory i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa.

Rozdział II

Cele i zadania Towarzystwa oraz środki ich realizacji

Par. 11

Celem Towarzystwa jest:

1. Wspieranie i promowanie działalności naukowej członków oraz prezentacja jej wyników;
2. Organizacja prac badawczych w zakresie interdyscyplinarnych nauk dotyczących regionu Australii i Oceanii;
3. Upowszechnianie i popularyzacja interdyscyplinarnej wiedzy na temat Australii, Nowej Zelandii i Oceanii;
4. Działanie na rzecz doskonalenia nauczania na temat regionu Australii i Oceanii w szkołach wszystkich szczebli oraz upowszechnianie nowoczesnych metod do ich prowadzenia;
5. Aktywizacja społeczności lokalnych wokół inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo;
6. Integracja środowiska badaczy profesjonalnych i amatorów zajmujących się zagadnieniami regionu Australii i Oceanii oraz metodami pozwalającymi je badać.


Par. 12

Towarzystwo realizuje cele i zadania przez:

 1. Organizację sesji naukowych, wystaw, festiwali, pokazów multimedialnych, konferencji, debat, paneli dyskusyjnych i wykładów;
 2. Zbieranie i utrwalanie relacji „świadków historii”;
 3. Wydawanie ogólnopolskiego periodyku naukowego „A.NZ.O.” oraz innych czasopism i interdyscyplinarnych prac naukowych z zakresu regionu Australii i Oceanii;
 4. Prowadzenie programów badawczych, szkoleń, warsztatów i kursów doskonalących umiejętności osób zajmujących się badaniami regionu Australii i Oceanii;
 5. Organizację prelekcji, wyjazdów naukowych i wycieczek o tematyce zgodnej z działalnością Towarzystwa;
 6. Prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu interdyscyplinarnej wiedzy na temat regionu Australii i Oceanii oraz publikację materiałów niezbędnych do tej działalności;
 7. Współpracę z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności, szkołami wyższymi, archiwami oraz muzeami, placówkami rządowymi zarówno w Europie jaki i poza, w sprawach interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu regionu Australii i Oceanii, a także innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;
 8. Udzielanie szkołom wszystkich szczebli prowadzącym nauczanie interdyscyplinarne regionu Australii i Oceanii pomocy i wsparcia w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych z tych przedmiotów oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 9. Organizację przedsięwzięć służących integracji środowiska naukowego regionu Australii i Oceanii;
 10. Wypracowywanie środków finansowych niezbędnych dla sprawnej realizacji statutowych celów Towarzystwa;
 11. Współpracę z podobnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju iza granicą;
 12. Inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.
 13. Prowadzenie internetowego portalu, poświęconego przedmiotowi działalności Towarzystwa.
 14. Stworzenie i prowadzenie interdyscyplinarnej biblioteki zasobnej w pozycje dotyczące regionu Australii i Oceanii, oraz archiwum towarzystwa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Par. 13

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. Cudzoziemcy, którzy nie mają stałego zamieszkania na terenie Polski, mogą być członkami Towarzystwa.


Par. 14

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na

a) członków zwyczajnych

b) członków wspierających

c) członków honorowych

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię trzech członków Towarzystwa,

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub wnosząca wybitny wkład w rozwój idei propagowanych przez Towarzystwo i realizację jego celów statutowych, która wyrazi na to zgodę.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd w drodze uchwały. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.

6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 5 członków Towarzystwa.


Par. 15

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Towarzystwa,

b) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) wypowiadania się i wyrażania opinii we kwestiach dotyczących działalności Towarzystwa,

d) udziału w kształtowaniu i realizacji programu Towarzystwa,

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu z Towarzystwa,

f) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,

g) korzystania z opieki, pomocy, i rekomendacji Towarzystwa w zakresie działalności polegającej na realizacji celów statutowych Towarzystwa,

h) Uczestniczenia w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Towarzystwo.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania aktywnego udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

c) regularnego opłacania składek.


Par. 16

1. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,

2. Członek wspierający posiada prawa określone w Par.15 ust. 1 pkt b) i -g),

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa.

4. Członek wspierający – osoba prawna lub instytucja działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

5. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach statutowych władz Towarzystwa.

6. Członek wspierający posiada obowiązki określone w Par. 15 ust. 2 pkt a) i b)


Par. 17

1. Członek honorowy Towarzystwa ma wszelkie prawa przysługujące członkom

zwyczajnym  za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

3. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w obradach statutowych władz Towarzystwa.

4. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.


Par. 18

Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Towarzystwa;

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4. wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa,

c) z powodu nie płacenia składek,


Par. 19

O wykluczeniu członka z Towarzystwa orzeka Zarząd w uchwale, na pisemny wniosek pięciu członków Towarzystwa. O wykluczeniu członka zasiadającego w Zarządzie orzeka Komisja Rewizyjna w uchwale, na pisemny wniosek pięciu członków Towarzystwa.


Par. 20

Od uchwały w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu . Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze naczelne Towarzystwa

Par. 21

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.


Par. 22

Kadencja władz naczelnych pochodzących z wyboru Towarzystwa trwa trzy lata.


Par. 23

Wybory do władz Towarzystwa są równe, bezpośrednie, odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.


Par. 24

Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.


Par. 25

Uchwały Zarządu Towarzystwa, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej.


Par. 26

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


Par. 27

W przypadku ustąpienia, odwołania, wykluczenia z Towarzystwa lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez wybory na nie obsadzone stanowisko.


Par. 28

Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.


Par. 29

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem          doradczym.


Par. 30

1. Walne Zgromadzenia Towarzystwa mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 7 dni przed upływem roku kadencji władz Towarzystwa.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa złożony na ręce Zarządu.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

5. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów. Przewodniczący wyznacza spośród członków protokolanta i sekretarza.


Par. 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;

2. Uchwalanie zmian statutu;

3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa;

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6. Uchwalanie budżetu;

7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa;

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;

10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze;

11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.


Par. 32

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 członków. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może, jeżeli zajdzie taka potrzeba zwiększyć liczbę członków Zarządu, nie więcej niż do 5.

3. Zarząd spośród swoich członków powołuje prezesa, skarbnika i sekretarza.

4. Na czele Zarządu stoi Prezes. Kieruje on pracami Zarządu i reprezentuje go wobec Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.

5. Prezes, skarbnik i sekretarz reprezentują Towarzystwo na zewnątrz. Wymagana jest dwuosobowa reprezentacja, sprawować ją może prezes z innym członkiem Zarządu Towarzystwa.

6. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenie Zarządu Głównego jest także zwoływane przez Prezesa na wniosek co najmniej jednej piątej członków Towarzystwa lub co najmniej 2 członków Zarządu lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

7. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Towarzystwa;

b) sporządzanie planów pracy i budżetu;

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa;

f) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa;

h) przyjmowanie i wykluczanie członków.


Par. 33

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. W razie potrzeby Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może zwiększyć liczbę członków Komisji Rewizyjnej, nie więcej jednak niż do 4 osób.

3. Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej podczas pierwszego zebrania, spośród swoich członków.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków   Towarzystwa;

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa oraz zebrania Zarządu;

d) składanie wniosków o absolutorium do władz Towarzystwa;

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.


Par. 34

W przypadku trwałego ubytku w składzie Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Komisja drogą kooptacji powołuje do swego składu na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia innego członka Towarzystwa.


Par. 35

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków.

3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw przyjęciu uchwały, o przyjęciu uchwały rozstrzyga Przewodniczący.


Par. 36

Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.


Par. 37

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa.


Par. 38

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V

Fundusze i majątek Towarzystwa

Par. 39

Majątek Towarzystwa składa się z funduszu pieniężnego, ruchomości, nieruchomości, licencji, patentów oraz praw na dobrach niematerialnych.


Par. 40

Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej.


Par. 41

1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie Prezesa i Skarbnika.

2. Prezes i Skarbnik, działając łącznie, mogą składać oświadczenia woli rodzące skutki dla majątku Towarzystwa.

3. Ustanowienie przez Prezesa i Skarbnika Towarzystwa pełnomocnictw na rzecz innych osób w zakresie dysponowania majątkiem Towarzystwa wymaga każdorazowo uzyskania w przypadku Prezesa i Skarbnika Towarzystwa – zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.


Par. 42

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa lub w kasie podręcznej. W kasie podręcznej mogą znajdować się środki w kwocie nie większej niż 1000zł. (jeden tysiąc złotych)


Par. 43

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Par. 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


Par. 45

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.


Par. 46

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.