Zostań Członkiem ANZORA

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa ANZORA może być osoba spełniająca warunki wskazane w rozdziale III Statutu która ponadto:

a) jest pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym, którego praca zawodowa związana jest z badaniem obszaru Australii, Nowej Zelandii i Oceanii;
b) jest pasjonatem, podróżnikiem, naukowcem niezrzeszonym zajmującym się omawianym obszarem Pacific Studies oraz
c)  złoży pisemną deklarację członkowską.

Członkiem honorowym może zostać osoba spełniająca warunki wskazane w rozdziale III Statutu szczególnie zasłużona dla rozwoju lub popularyzacji badań o Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, która ponadto:
a) złożyła pisemną deklarację członka honorowego oraz
b) została pisemnie zarekomendowana Zarządowi Towarzystwa przez przynajmniej jednego z obecnych lub byłych członków Zarządu Towarzystwa.

Procedura rejestracji członków zwyczajnych PNTM

1.  Zainteresowany przesyła formularz:
a) Elektroniczny –  dariusz.zdziech@gmail.com
b) Wydrukowany – własnoręcznie podpisany – na adres:


Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii
Ul. Daliowa 8 / 7
30-612 Kraków

2. Kandydat otrzymuje drogą mailową informację, że spełnia warunki formalne i może być przyjęty do Towarzystwa oraz prośbę w wniesienie opłaty rejestracyjnej (członkowskiej)

3. Osoba spełniająca warunki formalne wnosi opłatę rejestracyjną (członkowską) i przesyła dowód wpłaty e-mailem:
członek zwyczajny – roczna opłata – 100 PLN
Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska
nr. rachunku: 67 1540 1115 2111 6011 8590 0001

4. Wpis do bazy członków ANZORA


Jeśli pragniesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia prosimy wypełnij załączony dokument podpisz i prześlij na adres naszego stowarzyszenia.