Dokumenty

 

 

Regulamin

Konkursu Wiedzy o Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

„Antypody znane –  nieznane”

w roku szkolnym 2009/2010

 

 

Informacja o organizatorach

Konkurs Wiedzy o Australii, Nowej Zelandii i Oceanii „Antypody znane – nieznane”, zwany dalej Konkursem jest organizowany przez ogólnopolskie Towarzystwo Naukowe  Australii, Nowej Zelandii i Oceanii  (Australia, New Zealand, Oceania Research Association). Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ambasady Australii w Polsce i Ambasady Nowej Zelandii w Polsce.

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Dariusz Zdziech – prezes TN ANZO

mgr Dorota Rajca – sekretarz naukowy konkursu

mgr Joanna Rzońca – sekretarz naukowy konkursu

dr Jan Lencznarowicz – konsultant naukowy konkursu

 

Kontakt:

 e-mail: antypody.konkurs@gmail.com – na niniejszy adres elektroniczny proszę wysyłać wypełnione karty zgłoszeniowe oraz kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

Adres, na który tradycyjną drogą pocztową należy przesłać karty testowe po etapie szkolnym wysłany będzie do Szkolnych Opiekunów Konkursu wraz z testami.

Joanna Rzońca – tel. 511 475 692

Dorota Rajca – tel. 605 052 760

Cele konkursu

–  popularyzacja rejonu świata potocznie zwanego Antypodami w środowisku krakowskiej młodzieży ponadgimnazjalnej

–  poszerzanie znajomości historii, kultury i warunków geograficzno-przyrodniczych Australii, Nowej Zelandii oraz Oceanii  wśród uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych

– umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań w dziedzinie geografii, historii, etnografii, kulturoznawstwa

– zachęcenie uczniów do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i naukowych (Międzynarodowa Konferencja „Pomoc dla Tuvalu” oraz imprezy towarzyszące)

 

    Uprawnieni do udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kraków, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni przez swoich nauczycieli-opiekunów do Komitetu Organizacyjnego

 

 

Tegoroczny temat konkursu i motyw przewodni:

 

Temat: Oceania nieznana i fascynująca

Motyw przewodni: Ekologiczne, ekonomiczne i kulturowe problemy państw Oceanii

 

 

 Etapy konkursu:
 • szkolny – w macierzystej szkole 3 listopada 2009 godz. 9.00
 • międzyszkolny12 lutego 2010 (informacja o miejscu i godzinie etapu międzyszkolnego będzie wysłana do szkół, których uczniowie się do niego zakwalifikują oraz zostanie podana na stronie internetowej www.anzora.org; dojazd na koszt własny).

 

 

Warunki zgłoszenia

Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel – opiekun (Szkolny Opiekun Konkursu) do dnia 9 października 2009 wysyłając na adres internetowy antypody.konkurs@gmail.com  uzupełnioną kartę zgłoszeniową.

Karta zgłoszeniowa musi zawierać:   nazwę i dokładny adres Szkoły z telefonem i adresem e-mail, imię i nazwisko Dyrektora Szkoły, imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Konkursu  oraz jego e-mail, imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie.

 

 

Informacje o konkursie dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.anzora.org

 

 

Przebieg konkursu:

Etap szkolny:

Uczniowie uzupełniają testy wysłane na adres elektroniczny szkoły przynajmniej na 24 godziny przed wskazanym terminem eliminacji. Testy drukowane są w szkole w ilości tylu egzemplarzy, ilu uczniów z danej szkoły zgłosiło się do konkursu. Nad prawidłowością przebiegu etapu szkolnego czuwa powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja Konkursowa składająca się z minimum dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole.

Czas trwania etapu szkolnego wynosi 60 minut.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego otrzymają wraz z opiekunami zaproszenia na konferencję naukową „Pomoc dla Tuvalu”, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2009 w Bibliotece Jagiellońskiej oraz na imprezy towarzyszące konferencji. Wybrane tematy zadań w etapie międzyszkolnym dotyczyć będą bezpośrednio problematyki poruszanej przez prelegentów na konferencji.

Na konferencji mile będą również widziani uczniowie, którym nie udało się zakwalifikować do drugiego etapu.

 

 

Etap międzyszkolny:

W etapie tym biorą udział uczniowie zakwalifikowani  przez Komitet Organizacyjny konkursu. Etap ten  składa się z części testowej, trwającej 45 min oraz z części opisowej trwającej 60 minut. Część druga polega na napisaniu eseju na jeden z dwóch podanych uczniom tematów związanych z przewodnią problematyką danej edycji konkursu (w roku szkolnym 2009/2010 jest to: „Tuvalu – tonące państwo Oceanii). Pomiędzy pierwszą a drugą częścią etapu międzyszkolnego przewidziana jest 30 minutowa przerwa.

 

 

Harmonogram Konkursu

 

Lp. Zadanie Termin

1

Zgłoszenia do konkursu do 9 października 2009r.

2

Komitet Organizacyjny przesyła arkusze z zadaniami konkursowymi na adres szkoły Do 2 listopada 2009 r.

3

Etap szkolny 3 listopada 2009

4

Ocenianie prac konkursowych przez szkolną komisję 3-10 listopada 2009

5

Przesłanie schematu oceniania (tzw. klucza) nauczycielom 4 listopada

6

Przekazanie protokołu z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali minimum punktów do Komitetu Organizacyjnego Do 10 listopada 2009

7

Ogłoszenie na stronie internetowej listy uczestników etapu międzyszkolnego i miejsca ich przeprowadzenia. II połowa listopada 2009

8

Zabezpieczenie i przechowanie pozostałych prac uczniów etapu szkolnego oraz dokumentów przez Szkolnego Opiekuna Konkursu. do 30 czerwca 2009 r.

9

Konferencja „Pomoc dla Tuvalu”, na którą zaproszeni są wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego wraz z opiekunami 4-5 grudnia 2009

10

Etap międzyszkolny

Miejsce przeprowadzenia będzie podane na stronie internetowej

12 lutego 2010

11

Ogłoszenie wyników Konkursu (listy laureatów na stronie internetowej www.anzora.org Marzec 2010

12

Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z wręczeniem nagród Kwiecień 2010

 

 

Procedury sprawdzania prac.

Etap szkolny

Sprawdzenia prac uczniów dokonuje Szkolny Opiekun Konkursu, który przesyła drogą pocztową do Komitetu Organizacyjnego jedynie te prace, które otrzymały minimum wymaganych punktów w ciągu 7 dni od daty konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Klucz do sprawdzania prac zostanie wysłany drogą elektroniczną dzień po zakończeniu etapu szkolnego.

Prace przesłane przez Szkolnych Opiekunów Konkursów są weryfikowane przez Komitet Organizacyjny, który przesyła ostateczną decyzję co do uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego. Wysłanie prac przez Szkolnego Opiekuna Konkursu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dalszego etapu.

 

Etap międzyszkolny

Komitet Organizacyjny dokonuje oceny oraz sprawdzenia prac konkursowych w oparciu o schemat punktowania zadań zamkniętych i kryteria oceniania zadań otwartych. By zapewnić jednolitość oceny każdego zadania  u wszystkich uczniów, zadania sprawdzane są przez 2-osobowe zespoły. Komitet Organizacyjny w terminie przedstawionym w harmonogramie ogłosi liczbę punktów uzyskanych przez uczniów w etapie międzyszkolnym oraz listę laureatów Konkursu na stronie www.anzora.org

Dodatkowo o wynikach etapu międzyszkolnego zostaną poinformowani Szkolni Opiekunowie Konkursu, których uczniowie zostaną laureatami tegoż etapu.

 

 Zakres wiedzy i umiejętności:

 

Oceania

Flora i fauna Oceanii

Państwa i ludność Oceanii – znajomość geografii regionu, nazw państw, podziałów politycznych;

Współczesne problemy  Oceanii – zanikanie kultur rdzennych mieszkańców regionu, problemy ekonomiczne i ekologiczne, pomoc międzynarodowa dla regionu

Sylwetka Bronisława Malinowskiego – polskiego etnografa i badacza kultury ludów Oceanii

 

Nowa Zelandia

Flora i fauna Nowej Zelandii

Zarys historii Nowej Zelandii, geografia państwa

Kultura Maorysów – rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii (pojęcia: Aotearoa, haka, taiaha, moko)

Współczesne ikony kultury nowozelandzkiej znane na arenie międzynarodowej: Janet Frame, Peter Jackson, Vincent Ward, Kiri Te Kanawa

 

Australia

Flora i fauna Australii

Zarys historii Australii, geografia państwa

Problemy Aborygenów – rdzennych mieszkańców Australii

Najsłynniejsi przedstawiciele australijskiej kultury: Sidney Nolan, A.B. Banjo Paterson, Patrick White (laureat Literackiej Nagrody Nobla),  Peter Weir

                         

Proponowana literatura:

 • ABC ŚWIATA. Australia, Oceania, Antarktyda., W. Maik ( red. ), Kurpisz, Poznań 1998
 • Bielewicz A., Wis J., Jeszcze 85 cm życia, „Polityka” nr 10/2005, s 54-55
 • Bjerre J., Ostatni Ludożercy, Warszawa 1960
 • Buck Peter H., Wikingowie Pacyfiku, Warszawa 1983
 • Budrewicz O., Druga strona Księżyca – Przygody na wyspach Pacyfiku, Warszawa 2004,
 • Budrewicz O., Wśród polskich kangurów, Wyd. Interpress, Warszawa 1982.
 • Burchard P., Australijczycy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
 • Clark M. Historia Australii, Warszawa- Gdańsk 2004
 • Dworczyk W., Dzień dobry Tahiti, Warszawa 1981
 • Dworczyk W., Ginący świat Pacyfiku, Warszawa 1987
 • Dworczyk W., My Dzicy Papuasi, Warszawa 1975
 • Haltof M. Kino australijskie. O ekranowej konstrukcji Antypodów, Gdańsk 2005
 • Jarnot B., Dul R. Hawaje. Archipelag magiczny, Honolulu 2005
 • Kino Nowej Zelandii, Conrich I. (red.) Kraków 2009
 • Lafforgue E. Vanuatu. W krainie ludożerców [w:]Globtroter nr 18 (19) 2008
 • Lencznarowicz J., Australia, Wyd. TRIO, Warszawa 2005.
 • Ludy i kultury Australii i Oceanii; Pietraszek E., Kopydłowska- Kaczorowska B (red.), Wrocław 1996
 • Malinowski B. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, wstęp i opracowanie G. Kubica, Kraków 2002
 • Metge J., Maorysi w Nowej Zelandii, Warszawa 1971
 • Olszewski W., Historia Australii, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997
 • Państwa świata. Leksykon. T4. Azja, Australia, Oceania., T. Słabczyński (red.), GeoCenter, Warszawa 1994
 • Podemska Abt T. Świat tubylców australijskich. Antologia literatury aborygeńskiej, Kraków 2003
 • Podróże marzeń. Australia, seria Gazety Wyborczej, Warszawa 2005
 • Podróże Marzeń. Hawaje, seria Gazety Wyborczej,Warszawa 2005
 • Podróże marzeń. Nowa Zelandia, seria Gazety Wyborczej, Warszawa 2005
 • Posner-Zieliński A., Polinezja Świat Nieznany, Warszawa 1972
 • Rickard J. Australia. Historia kultury, Wrocław-Warszawa- Kraków 1994
 • Rzeczpospolita Mitologie Świata – Ludy Oceanii, pod red. Piotra Juszczaka, Warszawa 2008
 • Rzeczpospolita Mitologie Świata – Aborygeni Australijscy, pod red. Janiny Stasiszyn, Warszawa 2008
 • Spoza Raju – Australia, Tasmania, Nowa Zelandia, pod red. Anny Poniedziałek, Poznań 2001
 • Spoza Raju – Galapagos, Wyspa Wielkanocna, Tahiti, pod red. Anny Poniedziałek, Poznań 2001
 • Spoza Raju – Papua Nowa Gwinea, pod red. Anny Poniedziałek, Poznań 2001
 • Spoza Raju – Vanuatu, Wyspy Salomona, pod red. Anny Poniedziałek, Poznań 2000
 • Smolicz J. Współkultury Australii Warszawa 1999
 • Smith R. Australia wieszcza z Antypodów [w;] National Geographic Polska nr 9 (60) 2004
 • Śląski K., Dawni żeglarze Oceanii, Gdańsk 1979
 • Wielka Encyklopedia PWN, T28, J. Wojnowski (red.),PWN, Warszawa 2005
 • Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata – tom 18 Australia i Oceania, Gazeta Wyborcza, Warszawa 2006
 • Wiśniowski S., Dzieci Królowej Oceanii, Warszawa 1956
 • Wiśniowski S., Koronacja Króla Wysp Fidżi, Warszawa 1953
 • Wolniewicz J., Vanuatu – czarny archipelag, Warszawa 1983
 • Ziółkowski F. Wyspa kangura, [w:] Globtroter nr 18 (19) 2008

 

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *